دختری که قلبش یـــــــــــــــــــــــخ زده

 

دلم تنگ است

 

دلم اندازه حجم قفس تنگ است

 

سکوت از کوچه لبریز است

 

صدایم خیس  و بارانی است

 

   نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانی است....؟ 

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |


برای تــــــو

برای چشم هایــت

برای مـــن

برای درد هایـــم

برای م ا

برای این همه تنـــهایی

ای کــــاش خدا کاری کـــند…

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |


آهـــــــــآﮮ رقیــب...

یـآدت بآشــد..

کـم حوصلـﮧ ست..

ظـآهـرش جـدﮮ .. امـآ دلـــﮯ دآرد کـﮧ مهربـآنـﮯاش بـﮧ وسعـت یک آقیـآنوس است !!

بد قـول نیـست .. امـآ کـم مـﮯآورد و سر قولَ ش نمـﮯمـآند !!

همیشـﮧ دنبـآل بهـآنـﮧ است .. بهـآنـﮧ دستش نده !!

خستـه کـﮧ بآشـد .. تنهـآیش بگــذآر !!

اگـر نآرآحتت کـرد ..

بـﮧ لحن صدآیش توجـﮧ کن !!

اگـر پشیمـآنـﮯ در آن مـوج مـﮯزد..

دیگـر اصرآر بـﮧ عذر خوآهـﮯ نکن !!

چون مغـــــرور است.. !!

بـﮧ حرمت دوست دآشتن غرورش رآ نـکشن !!

نوازشش کن .. بـﮧ نوآزش نیــآز دآرد !!

رآز دآرش بآش .. همیشـﮧ نیـآز دآرد خودش رآ خآلــﮯ کند !!

اگـر دیدﮮ لــج کرد .. عیب ندآره کوتـآه بیـآ !! 

چند وقتـﮯ کـﮧ مـﮯگذرد خود بـﮧ خود از کـآرش پشیمـآن مـﮯشود !!

بخـآطرش طرفـدآر پرسپولیـس بآش !!

از همین حـآلآ بـدآن کـﮧ ..

او هیــچ وقت تو رآ بر رفیــق هـآیش ترجیـح نمـﮯدهد ..!!!!!!

و امـآ عصبـآنیتــش ...!!!!!

خـودم هم هنـوز بآ آن کنـآر نیـآمدم ..

شـآید تو بتـوآنــﮯ !!

شـآید !!!!

 

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |مـــے دانی؟....

پیــرهَــن جــدایی ات بَـ ــدجـ ـور بــِ قــامـتم گــــشاد اســت

بــ هــمه زوج هــای خــیابان هـای بارانــی و کــوچه هــای پــاییذی حــسودی مـی کـــنم....

گـــرما زدهـ مـ ــیشـوم،تــورا کـــَم دارم

ســـرما مــی خــورم تـو در خــونم پــایین آمـ ــدیـــ ...

تــو نــیستـے

آسـمـان بے مــعـنی سـت

حَــتی آسـمان پُــر سِــتاره و بـاران

مــِثل قَــطره هـآی عـ ــذاب روی ســرم مے ریزنــد

تــو نــیستـے

ومَــن چَتــر مے خـ ـواهـم.....

چـــه مـــصیبتـی مـ ــیشود وزش بــاد؛

دلــم بـ ـرای مــوهـایَت هَــم تَنــگ شده

هَـ ــر چــیزی کـــِ حـ ـس عــاشقانــه و شـآعـــرانه مـــیدهَـد در چـــشمـانم لــباس سـیاه پــوشـیده

خـــودم را بِـــ هـ ــزار راه مـ ـیزنـم

بِــ هـ ـــزار کــوچِـــه

بِــــ هـ ــزار دَر.....

نــــکـند یـاد آغـ ــوشت بیُــفـتـم....!!!!!

....

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |


دوستدارم آن لبخند های ناخودآگاهی که با یادت بر لبانم نقش می بندد

دوستدارم آن اشکایی که با تکرار خاطرات بر روی صورتم جاری می شود

دوستدارم آن رویاهایی که درآن دستت در دست من بود

دوستدارم آن پیام هایی که در آن عشق را می شد دید

دوستدارم آن  فیلم دیدن هایی راکه تمام حواسم پیش تو بود

دوستدارم آن سینماهایی را که باهم رفته بودیم

دوستدارم ماه را چراکه من را به یاد صورت زیبات می اندازد

دوستدارم ستاره هارا چراکه من را به یاد برق چشمات می اندازد

تنهایی را دوستدارم چرا که یادم می اندازد در تنهایی ها تو کنارم بودی

دوستدارم یخ را چراکه یادم می اندازد دست سرد و یخ کرده ام با گرمای وجود توگرم شد

دوستدارم برف را چراکه من را یاد سفیدی وپاکی قلبت می اندازد

دوستدارم زمستان را چراکه من را یاد روز آشناییم با تو می اندازد

دوستدارم  آدم برفی را چراکه من را به او سپردی

دوستدارم باران را  چراکه من را یادآن روزی که مرا به آدم برفی سپردی می اندازد....

چراکه آن روز چشمانت همانند آسمان می بارید

و دوست دارم آن کسی را که تورا ازمن گرفت چراکه حال تو برای آنی و می دانم...

 او نیز مانند آدم برفی, امانت دار خوبی ست

و........

 دوستدارم تو را چراکه.............

هنوز هم تو پادشاه سرزمین یخی قلب منی

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |


هفت شهرعشق

شهر اول: نگاه و دلربایی

شهر دوم: دیدار و آشنایی

 شهر سوم: روزهای شیرین و طلایی

شهر چهارم: بهانه،فکر،جدایی

 شهر پنجم: بی وفایی

شهر ششم: دوری و بی اعتنایی

شهر هفتم: اشک،آه،تنهایی

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |


وَقتی کهـ نیستـــــــــی،شــَکــــ ــــــ ـــ دارَمـ کهـ بیآیی
وقتی هـَمــ کهـ می آیی،مـُطــمـئـــنـ نیستــَمــ کهـ می مآنی
وقتی هـَمـ کهـ می روی،نـِمی دآنـَمـ کهـ بـــ ـآز میگـَردی یآ نهـ
اینـ دودِلــ ـــ ــ ــی هآ
دوراهـ ــی هآ
مَـرا خوآهـَدکــُشــ ـــ ـــتــ...!
بیآ...!
وَیآیـِکـ بآر بـَرای هَـمیشهـ نیآ...!

+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |


می خواهم در انتهای چشمانت گم شوم

 جایی که ایستگاهی نباشد

 هیچ غریبه ای

 من باشم و خلوت خیالت

 ویران می شوم در برخورد نفسهایت

 دستانم کروکی اندامت را - دقیق - لمس می کند

 این است همان اولین تصادف

 و نمی ترسم از آن سیلی

 محکم تر بزن

 جریمه ی بوسه ی غیر مجاز را!


+تاریخ ساعت نویسنده ♛ ICE QUEEN ♛ |